Stanovy

Hlavným cieľom združenia SK 8 je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov, aktívne ovplyvňovať rovzoj samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy. 

Rokovací poriadok

Zhromaždenie združenia vedie a riadi predseda združenia. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a koná sa minimálne raz štvrťročne. Kažý člen združenie má jeden hlas. Člena združenia zastupuje jeho štatutárny orgán - predseda samosprávneho kraja.

Povinne zverejňované zmluvy

Zmluva o spolupráci medzi SK 8 a Trnavským samosprávnym krajom

Druhá zmluvná strana: Trnavský samosprávny kraj
Druhá zmluvná strana zverejnila zmluvu: 16. 4. 2019

Dátum účinnosti zmluvy: 17. 4. 2019
Dokument za SK 8 podpísal: Mgr. Jozef Viskupič

Verejné obstarávanie

Zverejnené 25. marec 2022 - UKONČENÉ

Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - Organizácia podujatia Deň regiónov.pdf