Projekt: Future of Regional Cohesion in Slovakia: EU Cohesion policy and regional development after 2020

Informácie o projekte

Cieľom projektu je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska. SK 8 sa do projektu zapojí viacerými aktivitami (webinár, prieskum, policy paper, regionálna konferencia) ktorými chce podporiť otvorenú diskusiu  o kohéznej politike  a zvýšiť o nej povedomie občanov. Projekt je realizovaný od 1.8.2020 do 31.7.2021.

(Aktivita 1) Webinár SK 8: Kohézna politika 2021 až 2027

15. októbra 2020 sa uskutočnil online Webinár SK 8 za účasti expertov vlády Slovenskej republiky, ktorí sa podieľajú na príprave Partnerskej dohody pre roky 2021 - 2027. Cieľom Webinára bolo otvoriť diskusiu o budúcnosti Kohéznej politiky a jej implementácii na Slovensku v novom programovom období 2021-2027. V rovnakom termíne bola pôvodne plánovaná Konferencia na tému Kohéznej politiky, ktorá sa zrušila z dôvodu nepriaznivých epidemiologických podmienok.

Podoba budúcej Kohéznej politiky musí byť výsledkom spolupráce vlády so samosprávami, pričom Združenie SK 8 je ich reprezentatívnym zástupcom. V období, kedy sa na Slovensku rozhoduje o podobe verejných politík 
a reformách financovaných z prostriedkov z Európskej únie bolo dôležité otvoriť diskusiu medzi predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, samosprávami, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou, ktorá poukázala na priority tejto dôležitej investičnej politiky na regionálnej úrovni.

Cieľom webinára bolo zvýšiť povedomie o Kohéznej politike ako hlavnej investičnej politike Európskej únie a otvoriť diskusiu o príprave Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027. Bol určený nie len pre predstaviteľov samosprávy, ale aj pre občiansku spoločnosť, neziskový sektor, či podnikateľské subjekty, ktoré zásadným spôsobom prispievajú k rozvoju    na úrovni regiónov a miest.  

V súlade s návrhom Európskej komisie,  sa Kohézna politika v najbližšom období zameria na päť investičných priorít - inteligentnejšia Európa, 
- nízko uhlíková a ekologickejšia Európa,
- prepojenejšia Európa,
- sociálnejšia Európa,
- Európa bližšie k občanom.

Webinár reflektoval prípravu týchto priorít v podmienkach Slovenskej republiky. Zvyšovanie konkurencieschopnosti v regiónoch v oblasti digitalizácie a inovačných kapacít je pre Slovensko jedna z kľúčových priorít na udržanie kroku s predstavou Európskej komisie o inteligentnejšej Európe.   S tým súvisí posilnenie inteligentnej a udržateľnej infraštruktúry a rozvoj mobility v regiónoch i v rámci cezhraničnej spolupráce. Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov na Slovensku zase prispeje k zlepšeniu kvality vzduchu, vôd a k ochrane prírody. Pokiaľ ide o sociálnejšiu Európu, tú je možné dosiahnuť jedine podporou tvorby konkurencieschopných pracovných miest, posilnením sociálneho začlenenia  a dobrým prístupom k zdravotnej starostlivosti. To všetko je možné iba prostredníctvom viacúrovňového riadenia a spolupráce s regiónmi a mestami v zmysle princípu partnerstva, pretože regióny a mestá sú k občanom a ich každodenným potrebám podstatne bližšie, ako centrálna vláda.


Celý webinár si môžete porzieť nižšie alebo na našom FB profile na odkaze: https://www.facebook.com/samospravnekraje/videos/1042203179536948

(Aktivita 2) Prieskum SK 8: Úloha kohéznej politiky

 V Júny 2019 zvererejnila Európska komisia výsledky eurobarometra, ktoré ukazujú, že až 77 % občanov Slovenskej republiky už niekedy počulo o projektoch spolufinancovancovaných Európskou úniou a až 86 % z nich vnímajú túto podporu s pozitívnym dopadom pre mesto alebo región. Cieľom prieskumu verejnej mienky podľa SK 8 je verifikovať pohľad občanov - verejnosti na kohéznu politiku a jej úlohu.