WEBINÁR na tému „Kohézna politika a regionálny rozvoj po roku 2020“ samosprávnych krajov Slovenska

15. októbra 2020 sa uskutočnil online Webinár SK 8 za účasti expertov vlády Slovenskej republiky, ktorí sa podieľajú na príprave Partnerskej dohody pre roky 2021 - 2027. Cieľom Webinára je otvoriť diskusiu o budúcnosti Kohéznej politiky a jej implementácii na Slovensku v novom programovom období 2021-2027. V rovnakom termíne bola pôvodne plánovaná Konferencia na tému Kohéznej politiky, ktorá sa zrušila z dôvodu nepriaznivých epidemiologických podmienok.

Podoba budúcej Kohéznej politiky musí byť výsledkom spolupráce vlády so samosprávami, pričom Združenie SK 8 je ich reprezentatívnym zástupcom. V období, kedy sa na Slovensku rozhoduje o podobe verejných politík a reformách financovaných z prostriedkov z Európskej únie bolo dôležité otvoriť diskusiu medzi predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, samosprávami, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou, ktorá poukázala na priority tejto dôležitej investičnej politiky na regionálnej úrovni. 

Cieľom webinára bolo zvýšiť povedomie o Kohéznej politike ako hlavnej investičnej politike Európskej únie a otvoriť diskusiu o príprave Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027. Bol určený nie len pre predstaviteľov samosprávy, ale aj pre občiansku spoločnosť, neziskový sektor, či podnikateľské subjekty, ktoré zásadným spôsobom prispievajú k rozvoju na úrovni regiónov a miest.  

V súlade s návrhom Európskej komisie, podľa ktorého sa Kohézna politika v najbližšom období zameria na päť investičných priorít - inteligentnejšia Európa, nízko uhlíková a ekologickejšia Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom – webinár reflektoval prípravu týchto priorít v podmienkach Slovenskej republiky. Zvyšovanie konkurencieschopnosti v regiónoch v oblasti digitalizácie a inovačných kapacít je pre Slovensko jedna z kľúčových priorít na udržanie kroku s predstavou Európskej komisie o inteligentnejšej Európe. S tým súvisí posilnenie inteligentnej a udržateľnej infraštruktúry a rozvoj mobility v regiónoch i v rámci cezhraničnej spolupráce. Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov na Slovensku zase prispeje k zlepšeniu kvality vzduchu, vôd a k ochrane prírody. Pokiaľ ide o sociálnejšiu Európu, tú je možné dosiahnuť jedine podporou tvorby konkurencieschopných pracovných miest, posilnením sociálneho začlenenia a dobrým prístupom k zdravotnej starostlivosti. To všetko je možné iba prostredníctvom viacúrovňového riadenia a spolupráce s regiónmi a mestami v zmysle princípu partnerstva, pretože regióny a mestá sú k občanom a ich každodenným potrebám podstatne bližšie, ako centrálna vláda.


Celý webinár si môžete porzieť nižšie alebo na našom FB profile prostredníctvom linku: https://www.facebook.com/samospravnekraje/videos/1042203179536948

Future of Regional Cohesion in Slovakia: EU Cohesion policy and regional development after 2020

SK 8 sa zapojilo do projektu, ktorého cieľom  je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska. SK 8 sa do tohto projektu zapojilo organizáciou webinára, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie občanov o kohéznej politike na Slovensku.

Projekt hovorí o úlohách Kohéznej politiky (KP) pri regionálnom rozvoji a pri vytváraní možností pre rôzne kategórie regionálnych stakeholderov a taktiež informuje o dopade KP prostredníctvom projektov podporených z EÚ. Nemenej dôležitým cieľom je aj podpora otvorenej diskusie o úlohách KP, jej úlohách pri presadzovaní priorít EÚ a podporiť aj účasť v pri projektoch KP, vrátane nastavovania nových priorít do budúcnosti.

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Táto publikácia odráža výlučne názory autora a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.

Tento projekt je realizovaný od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.