Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2021 sú uzatvorené

Predseda SK8 a zároveň signatár Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa za zamestnávateľov Jozef Viskupič včera podpísal znenie tejto zmluvy pre rok 2021. 

Kolektívne vyjednávanie bolo ovplyvnené epidemiologickou situáciou a z nej vyplývajúcimi ekonomickými a sociálnymi dopadmi. Napriek tomu sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodli na benefitoch nad rámec právnej úpravy stanovenej v Zákonníku práce, a to:

  1. Skrátenie pracovného času oproti úprave v Zákonníku práce ( na 37 ½ hod. týždenne, 36 a ¼ hod. týždenne v dvojzmennej prevádzke, 35 hod. v trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke)
  2. Výmeru dovolenky o týždeň viac oproti úprave v Zákonníku práce
  3. Odmenu vo výške 100 Eur v druhom polroku zamestnancom, ktorých pracovný pomer k 30.11.2021 bude trvať min. 6 mesiacov a nebude im plynúť skúšobná alebo výpovedná doba
  4. Odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah Zákonníka práce
  5. Odchodné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah Zákonníka práce
  6. Pracovné voľno s náhradou platu v rozsahu 1 deň v prvom polroku 2021 na žiadosť zamestnanca
  7. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení
  8. Prídel do sociálneho fondu spolu vo výške 1,05% (1% povinný prídel a 0,05% ďalší prídel) zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok
"Vyjednávanie ku kolektívnej zmluve bolo veľmi náročné, nakoľko pandémia spôsobila zamestnávateľom nemalé ekonomické škody. Som preto rád, že aj napriek tomu sme sa so zamestnancami dohodli na benefitoch ktoré im prinesú výhody aj napriek neľahkej situácii" zhrnul Jozef Viskupič.