Samosprávne kraje kritizujú ďalší zásah do rozpočtov samosprávnych krajov

Županka a župani sú znepokojení z pokračujúcich zásahov do rozpočtov samosprávnych krajov bez ich kompenzácie. Najnovším príkladom je úprava financovania verejných, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Poslanecký návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve plénum Národnej rady SR schválilo 25. novembra 2021, teda v deň termínu, do kedy sa bolo možné zapojiť do medzirezortného pripomienkového konania. Zásadné pripomienky uplatnili tri samosprávne kraje – Bratislavský, Trnavský a Žilinský.

 

„S ideou zjednotenia školských jedální a internátov verejných, súkromných a cirkevných zriaďovateľov nemáme problém. Avšak bude to mať negatívny vplyv na rozpočet krajov, ktoré školské zariadenia financujú zo svojich originálnych peňazí. Je neakceptovateľné, že poslanci parlamentu odsúhlasili takéto zvýšenie výdavkov krajov bez diskusie s SK 8 a bez návrhu ich kompenzácie. Až bizarné je, že pripomienkové konanie uplynulo v deň schválenia poslaneckej novely, pričom jeho vyhodnotenie ešte len prebieha,“ skonštatoval predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

 

Navrhovanou úpravou zákona stráca samosprávny kraj možnosť definovať kritéria a podmienky financovania školských internátov a jedální, ktoré musí cirkevný a súkromný zriaďovateľ splniť pred uzatvorením zmluvy.

 

V podobnom duchu SK 8 kritizovalo, že vláda svojvoľne zasahuje do financovania samosprávnych krajov bez konzultácie, a to na úkor rozpočtov obcí, miest a krajov. To je aj v priamom rozpore s ustanoveniami Európskej charty miestnej samosprávy, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala. Aktuálnym príkladom takýchto zásahov je nová daňovo-odvodová reforma. V minulosti kraje a ich obyvatelia doplatili na zvýšenie daňového bonusu na deti od 1. júla 2021.

 

Vláda, ale aj poslanci, opakovane zasahujú samospráve do kompetencií a financovania bez konzultácií a kompenzácií. Na druhej strane neustále očakávajú od miestnej aj krajskej samosprávy podporu a spoluprácu, či už je to, napríklad počas pandémie, v testovaní, distribúcií miliónov ochranných prostriedkov do škôl a sociálnych zariadení alebo v realizácií očkovania prostredníctvom veľkokapacitných očkovacích centier a výjazdovej služby.