SK 8 podporuje posilnenie postavenia samosprávy v legislatívnom procese

Združenie samosprávnych krajov SK 8 podporuje zapojenie sa piatich krajov do medzirezortného pripomienkového konania k Návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (LP/2020/203).  

Cieľom vznesených pripomienok je posilnenie postavenia samosprávnych krajov a iných orgánov územnej samosprávy v legislatívnom procese, a to špeciálne vo vzťahu k návrhom, ktoré sa ich týkajú alebo majú na ne finančný alebo iný dopad. 

V súčasne platnej právnej úprave dochádza k situáciám, že Národná rada Slovenskej republikyschvaľuje návrhy zákonov, ktoré spôsobujú pomerne veľké výpadky vo financiách bez toho, aby sa k tomu mohli vyjadriť  zástupcovia samospráv - krajov, miest a obcí. 

V súvislosti s uskutočneným rozporovým konaním Kancelária SK 8 informovala o tejto iniciatíve partnerov reprezentujúcich miestne samosprávy. S pripomienkami súhlasili a vyjadrili im podporu Únia miest Slovenska a  Združenie miest a obcí Slovenska.