DOKUMENTY

Stanovy

Hlavným cieľom združenia SK8 je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov, aktívne ovplyvňovať rozvoj samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy.

Rokovací poriadok

Zhromaždenie združenia vedie a riadi predseda združenia. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a koná sa minimálne raz štvrťročne. Každý člen združenie má jeden hlas. Člena združenia zastupuje jeho štatutárny orgán - predseda samosprávneho kraja.

Zakladateľská zmluva

Zmluva o založení združenia Samosprávne kraje Slovenska. Založenie združenia schválili zastupiteľstvá samosprávnych krajov, ktoré sú účastníkmi tejto zmluvy. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Zverejňovanie dokumentov

(faktúry, zmluvy, memorandá)

Zmluvy a memorandá

Písomné zmluvy uzatvorené združením SK8 a memorandá o vzájomnej spolupráci združenia SK8 s ďalšími inštitúciami a organizáciami.

Faktúry

Účtovné doklady o dodaných tovaroch a službách pre účely a činnosť združenia SK8.

Logo SK8 na stiahnutie