O ZDRUŽENÍ

 
Združenie Samosprávne kraje Slovenska (ďalej len "SK8") je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave. Členmi združenia sú všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky.
 

ciele združenia

Obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia
Zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií
Navrhovať vecne príslušným ústredným orgánom štátnej správy návrhy na riešenia problémov územnej samosprávy
Zapájať predstaviteľov krajov do riešení spoločných problémov samosprávy, do prípravy a realizácie spoločných stratégií
Zhromažďovať podklady a analyzovať problémy výkonu krajskej samosprávy
Poskytovať poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, týkajúcich sa práv a povinností krajov

Zhromaždenia združenia

Zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom SK8. Schvaľuje základné smery, činnosti a úlohy združenia, rozpočet združenia, odborné sekcie a robí ďalšie zásadné rozhodnutia. Členmi Zhromaždenia združenia sú predsedovia samosprávnych krajov. Zasadnutie sa koná raz štvrťročne.

Jozef Viskupič (predseda SK8)

predseda Trnavského samosprávneho kraja

Milan Majerský (podpredseda SK8)

predseda Prešovského samosprávneho kraja

Ondrej Lunter (podpredseda SK8)

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Rastislav Trnka (kontrolór SK8)

predseda Košického samosprávneho kraja

Jaroslav Baška (podpredseda SK8)

predseda Trenčianského samosprávneho kraja

Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Juraj Droba

predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Branislav Becík

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

História predsedov SK8

  • 2006 - 2007 // Vladimír Bajan (predseda BSK) & Zdenko Trebuľa (predseda (KSK)
  • 2007 - 2008 // Pavol Sedláček (predseda TSK) & Juraj Blanár (predseda ŽSK)
  • 2008 - 2009 // Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
  • 2009 - 2018 // Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja
  • 2018 - súčasnosť // Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja