ODBORNÉ SEKCIE

 

Odborné sekcie združenia sú odborným, metodickým a iniciatívnym orgánom združenia spravidla pre oblasť identickú s pôsobnosťou samosprávnych krajov.

V súčasnosti má združenie Samosprávne kraje Slovenska zriadených desať sekcií - na čele každej je predseda zvolený Zhromaždením združenia. Členmi sú vedúci zamestnanci jednotlivých samosprávnych krajov a schádzajú sa podľa potreby.

 

úlohy odborných sekcií

Zaujímajú stanovisko k návrhom zákonov a iným dokumentom v rámci pripomienkového konania
Pripravujú návrhy legislatívnych zmien potrebných z hľadiska samosprávy
Zúčastňujú sa odborných diskusií s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa samosprávy
Prerokúvajú námety a žiadosti členov združenia a vypracúvajú návrhy koncepčných materiálov
Realizujú plnenie úloh v rámci vecnej pôsobnosti sekcie uložených Zhromaždením združenia
Predkladajú Zhromaždeniu združenia správu o ich plnení

Hospodárska sekcia

majetko-právne vysporiadanie pozemkov & správa majetku krajov

Školská sekcia

rozvoj stredoškolského vzdelávania & podpora školských zariadení

Kultúrna sekcia

podpora nezriaďovanej kultúry & kultúrnych inštitúcií

Finančná sekcia

koordinácia rozpočtových & finančných vzťahov

Sekcia kohéznej politiky

postavenie krajov v rámci čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ

Sekcia zdravotníctva

zabezpečenie zdravotnej & lekárenskej starostlivosti

Sekcia regionálneho rozvoja

všestranný rozvoj socio-ekonomického potenciálu regiónov

Sekcia sociálnych vecí

tvorba aktivít zabezpečujúcich zlepšenie životných podmienok obyvateľov

Dopravná sekcia

rozvoj cestnej infraštruktúry & dopravnej obslužnosti regiónov

Energetická sekcia

zabezpečenie energie v regióne & energetická politika subjektov verejnej správy

Sekcia informatizácie

rozvoj informačných systémov, kybernetická bezpečnosť & databázy

Sekcia inovácií

nové trendy v oblasti regionálnych inovácií & podpora inovačného ekosystému